Švýcarsko

Tato země patří mezi standardní země s vyhlášeným bankovním systémem a občas se objeví i upozornění na místní daňový režim. Abychom si alespoň částečně představili systém využívaný ve Švýcarsku jsou v následujícím textu některé prvky daňových podmínek blíže pojmenovány.

Charakteristika daňového systému

Systém zdanění je ve Švýcarsku extrémně komplikovaný. Existují 3 úrovně zdanění: federální, kantonální a municipální. Federální daně jsou progresivní v závislosti na poměru dosaženého zisku ke kapitálu společnosti (začínají na 3,63 % a maximální sazba je 9,8 %). Kantonální a municipální daně jsou různé a jejich suma obvykle převyšuje daň federální.

a) Federální daň z příjmu

Sazby federální daně začínají na úrovni 3,63 % z čistých zisků, které převyšují 4 % kapitálu a rezerv (nebo 2 000 SF, je-li tato suma větší než 4 % kapitálu a rezerv), další sazba je 4,84 % z čistých zisků převyšujících 8 % kapitálu a rezerv (nebo 4 000 SF, je-li tato suma větší než 8 % kapitálu). Maximální sazba je 9,8 % z celkového příjmu a ve skutečnosti se používá, jakmile čistý zisk dosáhne 23,15 % celkového využívaného kapitálu.

Federální daň vzhledem k ziskům z předchozích let je odečitatelná od zisků, které podléhají této povinnosti v roce, ve kterém se to platí. Federální daň nemůže být nicméně odečitatelná od zisků podléhajícím povinnosti výpočtů kantonální daně v určitých kantonech.

Kantonální a obecné daně jsou potom vybírány v různých sazbách v závislosti na volbě kantonu. Vypočítávají se ze stejných základů jako federální daň, tedy jsou také závislé na podílu čistých zisků na celkové hodnotě. Liší v tom, že poměr se nejdříve upravuje násobkem (snad 1/2, možná 3/4) a výsledek musí zapadat do předepsaného intervalu; jestliže se nachází mimo tento interval, horní a dolní limit tohoto intervalu jsou použity jako základní sazba. Za druhé se základní sazba násobí multiplikátorem, aby byla dosažena správná efektivní hodnota; multiplikátor se odlišuje mezi jednotlivými kantony. Mnoho kantonů nedávno snížilo jejich multiplikátor k nižším paušálním sazbám švýcarských korporačních daní v souvislosti s trendem v jiných zemích.

c) Obecní daň z příjmu

Obecní daň se potom vybírá jako procentní podíl kantonální daně vypočítaný ze základní sazby před úpravou multiplikátorem, to jest podíl jednoduché kantonální daně, a závisí na samosprávné obci, ve které je společnost zapsána. Celkové kantonální a obecní daně se pohybují v rozmezí od 14,55 % do 29,05 %. Ve skutečnosti, protože daně v jednom roce jsou odečítány v roce, ve kterém jsou placeny a ne v roce, ke kterému se vztahují, skutečná přesná sazba se bude měnit rok od roku, ale průměr za období, pokud považujeme základní sazbu za stálou, se pohybuje přibližně na úrovni 30 %.

d) Daň z majetku

Závěrečná daň, která musí být spočítána před skutečným zdaněním různých kantonálních a federálních daní, je daň z čisté hodnoty, která se zase vybírá na federální, kantonální a obecné úrovni. Federální daň z čisté hodnoty se vybírá ve výši 0,0825 % světového majetku jiného než majetku zahraničních stálých provozoven a majetku, který je vlastněn v zahraničí (od té doby, co se příjem nezdaňuje podle švýcarského daňového zákoníku; v roce 1990 federální zákon o přímých daních snižuje sazbu daně z čisté hodnoty na 0,08 %). Kantonální daně v sazbách od 0,15 % do 0,3 % jsou násobeny multiplikátorem, takže celková hodnota federálních, kantonálních a obecních daní z čisté hodnoty se přibližuje 6 % kapitálu a rezerv pro ty kantony, kde daně jsou odečitatelné ze zisků, které podléhají daňové povinnosti, a 4 % až 5 % pro ty kantony, které nepovolují takové odpočty.

Daňové účinky vybraných operací

  1. Dividendy - podléhají 35% srážkové dani.
  2. Úroky - úrok z dluhopisů a úroky z bankovních vkladů podléhají 35% srážkové dani ; všechny ostatní úroky ze zajištěných a nezajištěných půjček mohou být placeny nezdaněné, kromě úroku z půjčky zajištěné švýcarskými nemovitostmi, které je předmětem 3% daně federální a 15% kantonální daně.
  3. Licenční poplatky - mohou být placeny bez daně.
  4. Nájemné - podléhá federálnímu, kantonálnímu a obecnímu zdanění.
  5. Kapitálové zisky - obvykle kapitálové zisky vydělané společností nesídlící na území Švýcarska nepodléhají švýcarskému zdanění, avšak kapitálové zisky z prodeje nemovitého majetku mohou podléhat federálnímu zdanění, pokud se považují za obchodní zisky, a mohou za jakékoliv situace podléhat lokálním, kantonálním a obecním daním.
  6. Likvidace - přebytek ze zpeněžení majetku po zdanění společnosti podléhá 35% srážkové dani z rozdělování.

V případě zdroje příjmů z nižší než podstatné účasti v zahraniční společnosti, bude tento příjem ve většině kantonů osvobozen od kantonální a municipální daně, ale je předmětem švýcarské federální daně ve výši 9 %.

Jestliže příjem pochází z podstatné účasti v zahraniční společnosti (20 % a více nebo 2 mil. SFR), pak tento příjem se sice zahrnuje do celkového příjmu, avšak pouze za účelem výpočtu federální a kantonální daně z ostatní obchodní činnosti (z důvodu progresivity daňových sazeb), která se potom sníží v poměru odpovídajícímu tomuto příjmu. Nemá-li společnost jiný zdroj příjmu, jsou daně nulové. Toto platí ve většině kantonů.

Švýcarsko je vhodnou zemí především pro umístění holdingové společnosti spravující portfoliové investice (tj. nižší než podstatný podíl). Celková suma zaplacených daní je u těchto investic sice absolutně vyšší než v případě podstatného podílu, ale ve srovnání s ostatními zeměmi je nižší. Je tomu tak proto, že dividendy obdržené švýcarskou společností z portfoliových investic jsou zdaňovány v zemích svého původu obvykle nižší sazbou, než je běžné v případě, kdy mateřská společnost sídlí v jiné zemi (např. Nizozemí). Pro umístění společnosti spravující podstatné podíly však existují vhodnější jurisdikce.

 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj