Stanovy Unie Offshore Poradců ČR

Preambule

My, offshore poradci České republiky, ve snaze zvýšit úroveň naší činnosti, zkvalitnit systém poskytovaných informací týkajících se offshore poradenství, zaručit seriózní přístup k našim klientům a sjednotit zkušenosti nabyté v průběhu let, zakládáme tuto Unii offshore poradců ČR.

Čl. 1 Postavení Unie offshore poradců ČR a její sídlo

 1. Unie offshore poradců ČR (dále jen "Unie") je jednotnou, dobrovolnou a nezávislou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým plánováním a offshore problematikou a ostatní zájemce, kteří souhlasí s jejími programovými zásadami a projeví o členství zájem.
 2. Unie je dobrovolným sdružením občanů, které bylo založeno na základě zákona č. 83/1994 Sb., o sdružování občanů.
 3. Sídlem Unie je Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.

Čl. 2 Poslání a předmět činnosti

Unie sleduje při své činnosti především tyto cíle:
 1. Navazování odborných kontaktů s partnerskými organizacemi z celého světa.
 2. Organizování výměny informací se zahraničními partnery především formou seminářů přednášek, konferencí, zahraničních stáží pro své členy.
 3. Zvyšování profesní úrovně členů zejména prostřednictvím akcí uvedených v předchozím bodě.
 4. Stanovení pravidel pro činnost offshore poradců a dozor nad jejich dodržováním s cílem zajistit nejvyšší možnou ochranu zákazníků offshore poradců, a tím přispívat a podporovat vytváření a udržení dobré pověsti a dobrého jména svých členů.
 5. Vytváření metodického zázemí pro činnost členů Unie.
 6. Shromaždování zahraničních právních předpisů pro potřeby členů Unie.
 7. Organizování kolokvií o zahraničních a domácích daňových předpisech s cílem zajistit jejich odbornou interpretaci.

Čl. 3 Členství v Unii

Vznik členství:
 1. Členem Unie se může stát fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o offshore problematiku, a to bez ohledu na státní příslušnost, sídlo či bydliště.
 2. Zájemce o členství musí představenstvu podat písemnou přihlášku. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo Unie tuto přihlášku projedná a schválí. Na členství v Unii není právní nárok, představenstvo je oprávněno podanou přihlášku z jakéhokoli důvodu odmítnout.
 3. Členství v Unii je bezplatné.
 4. Všichni členové Unie mají stejná práva a jsou si navzájem rovni.
Zánik členství:
 1. Každý člen je kdykoli oprávněn, a to i bez udání důvodu, ukončit své členství v Unii písemným oznámením adresovaným představenstvu.
 2. Pokud se člen dopustí závažného porušení těchto stanov nebo Profesního kodexu, který je přijat spolu se stanovami, může být představenstvem z Unie vyloučen.
 3. Člen může být z Unie vyloučen i v případě, že se dopustí přes upozornění představenstva opětovného porušení stanov.
 4. Členství dále zaniká v případě úmrtí člena, který je fyzickou osobou, respektive zánikem člena - právnické osoby.
 5. Členství všech členů Unie zaniká okamžikem zániku samotné Unie.

Čl. 4 Práva a povinnosti členů Unie

Práva členů:
 1. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Sněmu Unie, svobodně zde vyjadřovat svoje názory a ostatním členům předkládat návrhy.
 2. Členové jsou oprávněni účastnit se a podílet se na činnosti a všech akcích organizovaných Unií.
 3. Každý člen má právo využívat veškeré výhody, které jsou spojeny s členstvím v Unii.
 4. Každý člen má právo na informace týkající se činnosti Unie a všech jejích akcí.
Povinnosti členů:
 1. Každý člen je povinen dodržovat tyto stanovy a řídit se jejími ustanoveními.
 2. Členové jsou povinni přispívat a napomáhat k realizaci programu Unie a dosahování cílů uvedených v článku 2 těchto stanov.
 3. Každý člen je povinen poskytovat svým zákazníkům v rámci své činnosti pravdivé a nezkreslené informace a jednat s nimi v souladu s přijatými pravidly (Profesní kodex Unie).

Čl. 5 Orgány Unie

Orgány Unie jsou následující:
 1. Sněm Unie,
 2. Představenstvo Unie,
 3. Kontrolní komise.
Sněm Unie:
 • Nejvyšším orgánem Unie je Sněm, který svolává představenstvo tak, aby se konal nejméně jednou za tři roky. Představenstvo je povinno svolat mimořádný Sněm vždy, když o to požádá alespoň polovina řádných členů Unie.
 • Zasedání Sněmu se mohou účastnit všichni řádní členové Unie.
 • Sněm je usnášeníschopný nezávisle na počtu přítomných členů. Členové Unie se mohou Sněmu účastnit buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce vybaveného úředně ověřenou plnou mocí.

Každému členovi přítomnému na zasedání Sněmu přísluší jeden hlas. V běžných záležitostech se Sněm Unie usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě změny stanov, voleb představenstva a zrušení Unie je nutná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.

 • Sněmu přísluší především:
  • schvalovat dlouhodobé plány činnosti a rozvoje Unie,
  • volit členy představenstva a kontrolní komise,
  • rozhodovat o změně stanov,
  • rozhodovat o zrušení Unie a likvidaci jejího majetku,
  • rozhodovat na návrh kteréhokoli člena Unie o zrušení členství dle článku 3 těchto stanov.
Představenstvo Unie:
 • Výkonným orgánem Unie je tříčlenné představenstvo. Členy prvního představenstva jsou členové přípravného výboru, a po uplynutí jejich funkčního období, které je stanoveno na tři roky, budou členové nového představenstva zvoleni na zasedání Sněmu Unie.
 • Představenstvo je statutárním orgánem Unie a každý z jeho členů je za ni oprávněn jednat samostatně.
 • Představenstvo vo1í ze svého středu předsedu, jehož hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování.
 • Členem představenstva může být pouze řádný člen Unie, jež dosáhl 21 let, s vysokoškolským vzděláním ekonomického nebo právního směru nebo ekvivalentním vzděláním získaným v zahraničí, který byl řádným členem Unie nepřetržitě alespoň po dobu tří let (tato podmínka neplatí pro členy prvního představenstva).
 • Pravomoci představenstva:
  • řídit veškerou činnost Unie,
  • zastupovat Unii navenek a uzavírat jejím jménem smlouvy.
  • svolávat Sněm Unie a to tak, aby se konal nejméně jednou za tři roky, nebo vždy, když o to požádá alespoň polovina řádných členů Unie,
  • projednávat a schvalovat členství Unie v mezinárodních organizacích podobného zaměření,
  • projednávat a schvalovat přihlášky potencionálních nových členů Unie,
  • pozastavovat členství na určitou dobu,
  • řídit hospodaření Unie.
Kontrolní komise:
 • Kontrolní komise je dozorčím orgánem Unie, za svou činnost odpovídá Sněmu Unie.
 • Kontrolní komise se skládá alespoň ze dvou členů volených Sněmem Unie. Členem kontrolní komise může být pouze řádný člen Unie, jež dosáhl 21 let, s vysokoškolským vzděláním ekonomického nebo právního směru nebo ekvivalentním vzděláním získaným v zahraničí, který byl řádným členem Unie nepřetržitě alespoň po dobu tří let. Tato podmínka se nevztahuje na členy první kontrolní komise.
 • Kontrolní komise dohlíží na plnění stanov, usnesení Sněmu a ostatních závazných právních norem a dozírá na činnost představenstva Unie.
 • Kontrolní komise má volný přístup ke všem příslušným dokumentům.
 • Funkční období kontrolní komise je stanoveno na tři roky.
 • Členové kontrolní komise jsou voleni na Sněmu.

Čl. 6 Zásady hospodařeni Unie

 1. Unie hospodaří v souladu s právními předpisy a stanovami Unie.
 2. Finančními zdroji Unie jsou především dary fyzických a právnických osob, dotace, granty a jiné příjmy.
 3. Použití a nakládání s finančními zdroji: s finančními zdroji je oprávněno nakládat podle vlastní úvahy představenstvo. Veškeré jednání představenstva v těchto věcech podléhá přezkumu kontrolní komise, která je nejvyšším kontrolním orgánem Unie.
 4. Rozpočet Unie na každý kalendářní rok stanoví představenstvo.
 5. Účetnictví Unie bude vedeno v souladu s obecně závaznými právním předpisy České republiky.
 6. Funkcionářům Unie nepřísluší za výkon jejich funkcí žádné odměny, výkon funkce je dobrovolný.
 

Offshore poradenství

Máte dotaz na offshore problematiku? Rádi vám poradíme!


s ujednáním
 

Akont

Hlavní sponzor Unie Offshore ČR
je skupina společnosti Akont

offshore

Kdo jsme?

Unie offshore poradců ČR je nezávislou a dobrovolnou organizací, která sdružuje osoby zabývající se mezinárodním daňovým poradenstvím a offshore problematikou.

Unie Offshore Poradců

Hledali jste tyto výrazy? offshore, offshore společnost, daňové ráje, založení společnosti, poskytnutí sídla

Kontakt:
Unie Offshore poradců ČR, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.
e-mail:

Akont     Daňový ráj